Trường Birmingham International Collegiate of Canada (BICC)

Trường Birmingham International Collegiate of Canada (BICC)

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Loại trường: Trung học
Chương trình đào tạo

Lớp 9

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Tiếng Anh dành cho Mục đích Học thuật

Học phí: 14,550 CAD
Thời gian đào tạo: 9 tháng