Trường Coquitlam School District

Trường Coquitlam School District

Địa chỉ: Canada, Bristish Columbia, Coquitlam
Loại trường: Trung học
Chương trình đào tạo

Lớp 2

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 3

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 4

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 5

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 6

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 7

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 8

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 9

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 10

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 11

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 12

Học phí: 16,500 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng