University of Northern British Columbia, tỉnh bang B.C, Canada.

University of Northern British Columbia, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Nghệ thuật - Kinh tế học

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kế toán

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tài chính

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kinh doanh Tổng hợp

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Nhân sự

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tiếp thị

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Phát triển Kinh tế

Học phí: 30,276 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Bảo tồn và Thực hành

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Môi trường

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Địa lý

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Ngư nghiệp và Thiên nhiên Hoang dã

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Ứng dụng - Kỹ sư dân dụng (Co-op)

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Kỹ thuật - Thiết kế Gỗ Tích hợp

Học phí: 15,303 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lịch sử

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Địa lý

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu miền Bắc

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Khoa học Chính trị

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Tâm lý học

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công tác Xã hội - Phúc lợi Trẻ em

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công tác Xã hội - Bộ tộc Thổ dân

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Quản lý Khuyết tật

Học phí: 6,405 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu về Giới

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Lịch sử

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu đa ngành

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu Quốc tế

Học phí: 30,267 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Khoa học Chính trị

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Tâm lý học

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Công tác Xã hội

Học phí: 5,910 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nhân chủng học

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Bộ tộc Thổ dân

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghệ thuật Tổng hợp

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục - Trung học (Khối 8-12)

Học phí: 6,891 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Giáo dục - Tư vấn

Học phí: 41,349 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Khoa học Sức khỏe - Nghiên cứu Y Sinh

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Khoa học Sức khỏe

Học phí: 6,045 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Điều dưỡng

Học phí: 6,528 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Kế hoạch - Hoạch định vấn đề Thổ dân

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Sinh hóa và Sinh học Phân tử

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Sinh học

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Tích hợp

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Toán học

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Vật lý

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Sinh hóa

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Nghiên cứu đa ngành

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Toán học

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Vật lý

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Máy tính (Co-op)

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Khoa học Máy tính

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Khoa học - Quản lý và Sinh thái Rừng

Học phí: 21,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Tiếng Anh

Học phí: 5,040 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Anh

Học phí: 21,589 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Học phí: 24,480 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng