Khoa học công nghệ

Western Michigan University

Địa chỉ: Mỹ, Michigan, Kalamazoo

Barry University

Địa chỉ: Mỹ, Florida , Miami Shores

Liberty University

Địa chỉ: Mỹ, Virginia, Lynchburg

Arkansas State University

Địa chỉ: Mỹ, Arkansas, State University

Texas Wesleyan University

Địa chỉ: Mỹ, Texas, Fort Worth

Cleveland State University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Cleveland