Khoa học công nghệ

Đại học University of Twente

Địa chỉ: Hà Lan, Enschede

Đại học University of Amsterdam (UvA)

Địa chỉ: Hà Lan, Amsterdam

Đại học Maastricht University (UM)

Địa chỉ: Hà Lan, Maastricht

Đại học Birmingham City University

Địa chỉ: Anh, Birmingham

Đại học Newcastle University

Địa chỉ: Anh, Newcastle

Đại học University of Surrey

Địa chỉ: Anh, Guildford

Đại học University of Bradford

Địa chỉ: Anh, Bradford

Đại học Aston University

Địa chỉ: Anh, Birmingham

Đại học Northumbria University

Địa chỉ: Anh, Newcastle