Cao đẳng Camosun College

Cao đẳng Camosun College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Bằng Cao đẳng AA - Kinh tế

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Tiếng Anh

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Nghệ thuật Tổng hợp

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng - Nghệ thuật Thị giác

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Dự bị ngành Công tác Xã hội

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Tâm lý học

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng Khoa học AS - Sinh học

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng Khoa học AS - Khoa học Tổng hợp

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng - Tư pháp Hình sự

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng - Công nghệ Môi trường

Học phí: 14,133 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng - Biểu diễn Âm nhạc

Học phí: 16,952 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chuyển tiếp Đại học ngành Nghệ thuật

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chuyển tiếp Đại học ngành Giáo dục

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chuyển tiếp Đại học ngành Khoa học

Học phí: 14,560 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng