Cao đẳng Seneca College

Cao đẳng Seneca College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Diploma - Cao đẳng - Quang học (OPTC) (Có Co-op)

Học phí: 17,922 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kế toán (ACC) - Cơ sở Newnham

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh (BBS)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Kinh doanh quốc tế (BUI)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Kế hoạch tài chính (FIP)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý nhân sự (HRM)

Học phí: 14,007 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Nghệ thuật bán hàng trực quan (VMA)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Kinh doanh (BBM) (Có Co-op)

Học phí: 17,927 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Nhân sự (HST) (Có Co-op)

Học phí: 17,927 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tiếp thị (BMRK) (Có Co-op)

Học phí: 17,927 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Công nghệ tài chính (FNT)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Phân tích kinh doanh (BAN)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Marketing (BMT)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Kinh doanh quốc tế (BUI)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Chuyên gia thẩm mỹ (EST)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhiếp ảnh (PHO)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Thiết kế hoa (FDN)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Nghệ thuật tổng hợp (GAP95)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng - Báo chí (JRN) - York Campus

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật (LCK) - York Campus

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản trị Văn phòng - Pháp lý (LES)

Học phí: 27,180 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhân viên Công tác Xã hội (SSW)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

ử nhân Danh dự Nghiên cứu Liên ngành (INS) (Có Co-op)

Học phí: 16,371 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma - Cao đẳng - Khoa học hành vi (BHS)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Bảo hiểm (BIN) (Có Co-op)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Lập trình viên máy tính (CPD)

Học phí: 14,551 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Giáo dục Mầm non (ECE)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh thời trang (FAB)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Nghiên cứu thời trang (FST)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Dịch vụ bay (FLS)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Tổ chức khách sạn (HFC)

Học phí: 13,590 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng