Đại học Vancouver Island University (VIU)

Đại học Vancouver Island University (VIU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Nanaimo, đảo Vancouver
Loại trường: Đại học
Thời gian cấp thư mời học: Trên 1 tháng