Học viện Fulford Academy

Học viện Fulford Academy

Địa chỉ: Canada, Ontario, Brockville
Loại trường: Học viện
Chương trình đào tạo

Lớp 7

Học phí: 54,800 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 8

Học phí: 54,800 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 9

Học phí: 54,800 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10

Học phí: 54,800 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11

Học phí: 58,915 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12

Học phí: 58,915 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chương trình Tín chỉ Học thuật - Mùa hè

Học phí: 10,995 CAD
Thời gian đào tạo: 2 tháng

Chương trình Dự bị Đại học

Học phí: 58,915 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Chương trình Luyện ESL

Học phí: 54,800 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Trại Hè

Học phí: 4,000 CAD
Thời gian đào tạo: 1 tháng

Chương trình Định hướng Mùa hè - 4 tuần

Học phí: 6,425 CAD
Thời gian đào tạo: 1 tháng