The Erindale Academy

The Erindale Academy

Địa chỉ: Canada, Ontario, Mississuaga
Loại trường: Trung học
Chương trình đào tạo

Lớp 9 - Chương trình nâng cao Green Path

Học phí: 28,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 9 - Chương trình cơ bản Exchange Year

Học phí: 18,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10 - Chương trình nâng cao Green Path

Học phí: 28,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10 - Chương trình cơ bản Exchange Year

Học phí: 18,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11 - Chương trình nâng cao Green Path

Học phí: 28,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11 - Chương trình cơ bản Exchange Year

Học phí: 18,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12 - Chương trình nâng cao Green Path

Học phí: 28,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12 - Chương trình cơ bản Exchange Year

Học phí: 18,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng