Trung học Bodwell High School

Trung học Bodwell High School

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver
Loại trường: Trung học
Chương trình đào tạo

Lớp 9

Học phí: 23,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10

Học phí: 23,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11

Học phí: 23,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12

Học phí: 23,500 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chương trình mùa hè luyện thi Đại học

Học phí: 8,100 CAD
Thời gian đào tạo: 2 tháng