Trung học Columbia International College

Trung học Columbia International College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Hamilton
Loại trường: Trung học
Chương trình đào tạo

Lớp 9

Học phí: 18,900 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10

Học phí: 18,900 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11

Học phí: 18,900 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12

Học phí: 18,900 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chương trình đào tạo Tài năng Liên kết Chuyển tiếp

Học phí: 21,600 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng