Trung học Covenant Central Academy

Trung học Covenant Central Academy Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, North York
Loại trường: Trung học
Chương trình đào tạo

Lớp 9

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12

Học phí: 20,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng