Cao đẳng Saskatchewan Polytechnic

Cao đẳng Saskatchewan Polytechnic

Địa chỉ: Canada, Saskatchewan , Regina, Saskatoon, Moose Jaw, và Prince Albert,
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Cử nhân Khoa học ngành Điều dưỡng - Saskatoon Campus

Học phí: 22,432 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Giải trí Trị liệu - Saskatoon Campus

Học phí: 14,378 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Công nghệ Hóa học - Saskatoon Campus

Học phí: 13,386 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Công nghệ Hóa học

Học phí: 13,386 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Phi công Thương mại - Saskatoon Campus

Học phí: 13,077 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Phi công Thương mại

Học phí: 13,077 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Sư phạm Mầm non - Saskatoon Campus

Học phí: 12,726 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Thợ Cơ khí - Saskatoon Campus

Học phí: 17,104 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kỹ thuật Cơ khí

Học phí: 17,104 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Thư viện và Công nghệ Thông tin

Học phí: 14,378 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản lý Thực phẩm và Dinh dưỡng

Học phí: 13,386 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Nấu ăn Chuyên nghiệp

Học phí: 18,600 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Sản xuất Truyền thông

Học phí: 13,100 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản lý Tài nguyên Tích hợp

Học phí: 14,200 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Luật Tài nguyên và Môi trường

Học phí: 13,900 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Công nghệ Kỹ thuật Điện

Học phí: 16,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh dành cho Mục đích Học thuật - Regina Campus

Học phí: 8,200 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Tiếng Anh chuyên ngành Học thuật - (Cơ sở Regina)

Học phí: 8,200 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Thiết kế và Công nghệ Tương tác

Học phí: 13,850 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Nhà phát triển Phần mềm

Học phí: 19,700 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Công nghệ

Học phí: 16,400 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Giáo dục Mầm non

Học phí: 15,726 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Công nghệ Kỹ thuật Khai thác

Học phí: 15,200 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Văn phòng Hành chính

Học phí: 13,900 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản lý Kinh doanh

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Kinh doanh - Quản lý

Học phí: 16,400 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Kế toán

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Kế toán (Co-op)

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 28 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Dịch vụ Tài chính

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Nhân sự

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Nhân sự ( Có Co-op)

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Quản lý

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Quản lý (Có Co-op)

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Tiếp thị

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Tiếp thị (Có Co-op)

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Kinh doanh - Kế toán

Học phí: 19,700 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Kinh doanh - Quản lý

Học phí: 16,400 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Dịch vụ Tài chính

Học phí: 18,050 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kinh doanh - Bảo hiểm

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Chuỗi Cung ứng

Học phí: 16,400 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Dự án

Học phí: 18,050 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng