Đại học University of Victoria (UVIc)

Đại học University of Victoria (UVIc)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Diploma Đại học - Nghiên cứu Canada

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Đại học Quản lý Nguồn Văn hóa (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Lịch sử (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Nghiên cứu Thổ dân (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Triết học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Khoa học Chínht trị (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công tác Xả hội (BSW) (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Xã hội học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Đại học - Ngôn ngữ học Ứng dụng

Học phí: 24 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Tiếng Anh (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (BA) Tiếng Pháp (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Mỹ thuật (BFA) Nghệ thuật Thị giác

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Thiên văn học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Hóa sinh (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (BEng) Kỹ sư Phần mềm (Có Co-op)

Học phí: 26,896 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Sinh học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Hóa học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Hóa học và Toán học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại (BCom) (Có Co-op)

Học phí: 26,318 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Toán học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Toán học và thống kê (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Vi sinh (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Vi sinh và Hóa học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Vật lý (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Vật lý và Hóa sinh (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Vật lý và Toán học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Thống kê (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Khoa học Trái đất (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Vận động học (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (BEng) Kỹ sư Dân dụng

Học phí: 26,896 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (BEng) Kỹ sư Máy tính (Có Co-op)

Học phí: 26,896 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (BSc) Khoa học Máy tính (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (BEng) Kỹ sư Điện (Có Co-op)

Học phí: 26,896 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Luật - Luật sư (JD)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (BEng) Kỹ sư Cơ khí (Có Co-op)

Học phí: 26,896 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc (BMus) (Có Co-op)

Học phí: 24,926 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng