Báo chí

Đại học Mount Royal University

Địa chỉ: Canada, Alberta, Calgary

Đại học British Columbia (The University of British Columbia), tỉ...

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver và Okanaga

Đại học Vancouver Island University (VIU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Nanaimo, đảo Vancouver

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Cao đẳng Niagara College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Niagara Falls