Cao đẳng Fanshawe College

Cao đẳng Fanshawe College

Địa chỉ: Canada, Ontario, London
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Cử nhân ngành Thiết kế Nội thất (BID1) - (Có co-op)

Học phí: 15,182 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhân viên Hỗ trợ Phát triển (DSW1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhân viên Công tác Xã hội (SSW1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Truyền thông Đại cương (PMD1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Phát sóng -Truyền thanh (BRR2)

Học phí: 14,750 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Báo chí - Phát sóng (BRJ1)

Học phí: 14,750 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Kỹ thuật Điện (ELT1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ sư Điện (ELN2)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ sư Cơ điện (EMN2) (Có Co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Đại cương Thiết kế (DFN1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Mỹ thuật Đại cương (FAF1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Trang trí Nội thất (ITD1) (Có co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Nhiếp ảnh - Nâng cao (PHA3)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhiếp ảnh (PHT1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Làm phim Nâng cao (AFM2)

Học phí: 29,504 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Đại cương ngành Cảnh sát (PFT1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Kỹ thuật Hàn chì (PLQ1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ sư Chế tạo máy (MEN1) (có Co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Thương mại - Kế toán (BCA1) (Có co-op)

Học phí: 15,182 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý (BCM1) (Có co-op)

Học phí: 15,182 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Kế toán (BAC2)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Kế toán (BAC4) (Có co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Tài chính (BFN4)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Tài chính (BFN5) (có Co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Nguồn Nhân lực (BHR1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Bảo hiểm (BIN3)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Tiếp thị (BMK1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Bảo hiểm (BIN5) (có co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Tiếp thị (BMK2) (có Co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh (BUS1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - chuyên ngành Kinh Doanh (BUS2) (Có co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Kế toán Chuyên nghiệp (PAC1)

Học phí: 22,125 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Nghiệp vụ Tài chính (FSP1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Marketing (MKM1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Điều hành (OPM2)

Học phí: 14,750 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân Lãnh đạo Giáo dục Mầm non (ECL1)

Học phí: 15,182 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Giáo dục Trẻ Mầm non - (ECE1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thể dục và Nâng cao Sức khỏe (FHP1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trình dược viên (PTN1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Nhân sự (HMG1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Đại cương Công nghệ (PRT1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Dịch vụ, Vui chơi và Giải trí (RLD2)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ sư Trồng trọt (HTN1) (Có co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật (LCK1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật (LCK2) (có Co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Trợ lý Luật sư (PLG1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Trị an, An ninh và Điều tra (PSI1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng