University Canada West (UCW)

University Canada West (UCW)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cao đẳng đại cương (Associate of Arts - AA)

Học phí: 20,880 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Dự bị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Pre MBA)

Học phí: 7,560 CAD
Thời gian đào tạo: 3 tháng

Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Truyền thông Kinh doanh

Học phí: 20,880 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại

Học phí: 20,880 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Học phí: 21,060 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng