Hướng dẫn chi tiết chương trình định cư Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP): Danh mục dành cho chủ doanh nghiệp nước ngoài thuộc chương trình sau đại học

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) là một chương trình định cư mới dành cho chủ doanh nghiệp nước ngoài sau khi học xong chương trình sau đại học tại tỉnh bang có cơ hội định cư bằng việc mở doanh nghiệp.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục  1. Quy trình


  Gồm 4 bước

  Bước 1: Gửi lá thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest - EOI) đến SINP: các ứng viên tương lai cho thấy sự quan tâm, nguyện vọng của họ trong việc xin đề cử thường trú với tư cách là chủ doanh nghiệp nước ngoài. 
   
  • Các ứng viên đáp ứng Tiêu chí đầu vào tối thiểu được chấp nhận vào nhóm ứng viên EOI.
  • Sau khi gửi, thư EOI được tính điểm và xếp hạng dựa theo thang điểm.

  Bước 2: Lời mời đăng ký: các ứng cử viên đạt điểm cao được chọn từ hệ thống EOI sẽ được ưu tiên nhận lời mời đăng ký từ SINP
   
  • Các ứng viên vượt qua giai đoạn đánh giá của SINP sẽ ký Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh ( Business Performance Agreement - BPA) dựa trên Kế hoạch thành lập doanh nghiệp mà họ đã nộp (Business Establishment Plan - BEP).

  Bước 3: Thành lập doanh nghiệp: trong thời hạn còn hiệu lực của Giấy phép lao động (PGWP), ứng viên được chọn cần thành lập doanh nghiệp đề xuất đáp ứng yêu cầu thời hạn và các tiêu chí khác trong Thoả thuận BPA

  Bước 4: Đề cử: Một khi ứng viên thỏa mãn các điều kiện của Thoả thuận BPA, họ có thể nộp đơn để được SINP đề cử thường trú nhân. Ứng viên được đề cử phải tiếp tục đáp ứng các điều khoản của Thoả thuận BPA trong quá trình nộp đơn xin Thường trú nhân. Ứng viên nào đóng của hoặc bán doanh nghiệp của họ sau khi nhận được đề cử SINP và trước khi được trở thành Thường trú nhân sẽ bị hủy bỏ đề cử đó.
   

  2. Expression of Interest (EOI)


  Thư EOI bày tỏ sự quan tâm và nguyện vọng của bạn đối với Chương trình SINP. Việc nộp thư EOI không đảm bảo việc ứng viên được chọn bởi vì SINP chọn ứng viên dựa trên thang điểm đánh giá EOI. 

  Để gửi EOI cho Chương trình SINP, ứng viên phải (1) đáp ứng tối thiểu Tiêu chí để đủ điều kiện và (2) hoàn thành các câu hỏi tự đánh giá điểm số EOI, sau đó là nộp thư EOI.

  Dựa trên điểm số tự đánh giá, các ứng cử viên đạt điểm cao được chọn từ hệ thống EOI sẽ được ưu tiên mời nộp Đơn đăng ký tham gia Chương trình SINP. Khi đó ứng viên phải gửi Kế hoạch thành lập doanh nghiệp - BEP tương ứng với thông tin trong thư EOI. 

  Chương trình SINP sẽ không chấp nhận các thay đổi đối với thông tin EOI ứng viên đã gửi sau khi Lời mời đăng ký đã được ban hành. Số lượng và tần suất lựa chọn ứng viên từ thư EOI được xác định dựa vào nhu cầu từ Chương trình SINP. Việc lựa chọn ứng viên phù hợp được diễn ra tối thiểu hàng tháng.
   

  Gửi thư EOI


  Vui lòng làm theo các bước sau để gửi EOI của bạn đến chương trình:
   
  • Xem lại các Tiêu chí để đủ điều kiện đối với dành cho chủ doanh nghiệp nước ngoài thuộc chương trình sau đại học. Chỉ những người đáp ứng tối thiểu các tiêu chí trên mới đủ điều kiện gửi Thư EOI.
  • Đọc kỹ các hướng dẫn trong quá trình nộp Thư EOI điện tử. Hệ thống sẽ tính điểm của ứng viên dựa trên thông tin họ nhập. Thư EOI của các ứng viên sẽ được đặt chung trong nhóm tiềm năng được lựa chọn.
  • Đảm bảo rằng đã nộp Thư EOI, nếu không Thư EOI của ứng viên sẽ không được chọn.
   • Nếu được chọn, Thư EOI của ứng viên sẽ là một phần của Đơn đăng ký. Ứng viên phải đảm bảo Thư EOI được cập nhật ngay tại thời điểm nộp và tất cả các câu trả lời đều chính xác và trung thực.
   • Ứng viên phải đảm bảo họ hiểu các câu hỏi trước khi đưa ra câu trả lời. Nếu không chắc chắn, ứng viên hãy sử dụng các biểu tượng trợ giúp.
   • Ứng viên không đính kèm bất kỳ tài liệu nào kèm theo Thư EOI. Tuy nhiên, ứng viên sẽ đính kèm các tài liệu khi được yêu cầu bao như là các bản dịch, nếu ứng viên được SINP mời để gửi Đơn đăng ký điện tử.
  • Với danh mục chủ doanh nghiệp nước ngoài thuộc chương trình sau đại học, ứng viên không nộp bất kỳ khoản phí để nộp Thư EOI hay Đơn đăng ký nào.
  • Thư EOI sẽ được xếp hạng dựa vào số điểm đánh giá của ứng viên và đặt vào nhóm các Thư EOI của các ứng viên khác.
  • Kể từ ngày nộp thì EOI của ứng viên có thể ở trong nhóm trong 12 tháng.
  • Nếu không được chọn trong khoảng thời gian này, Thư EOI của ứng viên sẽ bị xóa khỏi nhóm và ứng viên sẽ cần nộp lại nếu vẫn tiếp tục.

  Nếu ứng viên có thể có thêm điểm bổ sung ngay sau khi họ bắt tay vào hoàn thành Thư EOI, ứng viên có thể cập nhật tình trạng thư EOI là "đang chờ xử lý" trước khi được gửi. Khi Thư EOI đã được gửi, ứng viên có thể cập nhật bằng cách thay đổi trạng thái trở lại thành "đang chờ xử lý" để chỉnh sửa trước khi gửi lại. Thư EOI với tình trạng "đang chờ xử lýý" sẽ không đủ điều kiện để lựa chọn và mọi thay đổi đối với Thư EOI cũng sẽ thay đổi ngày nộp.

  Nếu được chọn, Thư EOI của ứng viên sẽ bị xoá ra khỏi nhóm chung và sẽ không thể cập nhật thêm nữa. Điểm theo tuổi được tình dựa vào tuổi của ứng viên vào ngày họ gửi Thư EOI.

  Các hoạt động kinh doanh của ứng viên bắt đầu trước khi gửi Thư EOI có thể không đủ điều kiện và ứng viên cũng không đảm bảo được chọn vào nhóm EOI hoặc được chấp thuận từ Chương trình SINP.
   

  Thư EOI và Lời mời tham gia


  Thư EOI của ứng viên được đánh giá dựa theo theo các tiêu chí ngay tại thời điểm nộp Thư EOI.

  Nếu Thư EOI được chọn, ứng viên sẽ nhận được Thư mời nộp đơn đăng ký (Invitation to Submit an Application - ISA). Nếu Đơn đăng ký của ứng viên không khớp với thông tin trong Thư EOI vì họ nói dối hoặc trình bày sai, Đơn đăng ký sẽ bị từ chối và ứng viên sẽ không thể gửi EOI hoặc nộp đơn tham gia Chương trình SINP trong 2 năm.

  Nếu trong tình huống ứng viên có các thông tin cần thay đổi mà những thay đổi này sẽ dẫn đến việc mất điểm hoặc ứng viên không còn đáp ứng tối thiểu các tiêu chí cần thiết, thì ứng viên nên yêu cầu rút Thư EOI và không nộp Đơn đăng ký.

  Ngoài ra, xin lưu ý rằng:
   
  • Việc Thư EOI được chọn không đảm bảo rằng Đơn đăng ký của ứng viên sẽ được chấp thuận hoặc ứng viên sẽ nhận được đề cử hoặc thường trú nhân.
  • Thư mời nộp Đơn đăng ký sẽ bao gồm một số tập tin.
  • 30 ngày kể từ ngày nhận được Lời mời nộp đơn đăng ký - ISA, ứng viên cần:
   • Nộp Đơn đăng ký điện tử, bao gồm tất cả các tài liệu kèm theo cần thiết.
  • Xin lưu ý rằng ứng viên cần bấm nút "Gửi" nếu không Đơn đăng ký sẽ bị mất.
  • Trong Đơn đăng ký trực điện tử, ứng viên cần phải tải lên các tài liệu kèm theo. 
  • Tất cả các tài liệu này sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Khi các tài liệu sử dụng ngôn ngữ khác, ứng viên phải nộp một bản sao điện tử của tài liệu gốc cũng như một bản sao điện tử của bản dịch và Tờ khai của bên dịch thuật.
  • Nếu chưa nộp các thông tin yêu cầu trong thời hạn quy định, thư mời đăng ký của bạn sẽ hết hạn và Đơn đăng ký của ứng viên sẽ bị đóng. Nếu Đơn đăng ký của ứng viên đã bị đóng và ứng viên vẫn quan tâm đến việc đăng ký tham gia Chương trình SINP, ứng viên cần gửi một Thư EOI mới, theo các tiêu chí có liên quan tại thời điểm nộp.
  • Ứng viên nào có Thư EOI bị đóng do không gửi thông tin bắt buộc trước hạn chót sẽ không đủ điều kiện để được đánh giá lần hai.
   

  3. Điều kiện tham gia 


  Những yêu cầu này phải được đáp ứng bởi bất kỳ người nào đăng ký tham gia Chương trình SINP Danh mục dành cho chủ doanh nghiệp nước ngoài thuộc chương trình sau đại học. Ứng viên có trách nhiệm chứng minh bằng các tài liệu đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện tham gia.

  Nếu nhận thấy rằng bất kỳ người nào bao gồm hoặc liên quan đến Đơn đăng ký đã cố tình bỏ qua thông tin liên quan hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho SINP, ứng viên sẽ bị từ chối vì trình bày sai, bất kể khả năng của họ có đáp ứng bất kỳ hoặc tất cả các tiêu chí để đủ điều kiện. Bất kỳ người nào bị Chương trình SINP từ chối đều không thể gửi Thư EOI hoặc nộp Đơn đăng ký tham gia Chương trình SINP trong thời gian hai năm.

  Ứng viên phải đáp ứng tối thiểu các Tiêu chí để đủ điều kiện gửi Thư EOI:
   
  • Ít nhất 21 tuổi.
  • Hoàn thành chương trình sau trung học toàn thời gian, có thể là bằng cử nhân (degree) hoặc văn bằng (diploma) ít nhất 2 năm từ trường được công nhận và đủ điều kiện tại Saskatchewan.
  • Có PGWP còn hiệu lực trong vòng 24 tháng.
  • Đã cư trú tại Saskatchewan trong chương trình học tập của họ (không áp dụng đối với chương trình đào tạo từ xa hoặc chương trình học vượt - accelerated academic program ).
  • Điểm CLB tối thiểu là 7

  Để chứng minh điều này, ứng viên phải nộp tài liệu và thông tin hỗ trợ được nêu trong danh sách các tài liệu, ứng viên đáp ứng tối thiểu Tiêu chí để đủ điều kiện và được mời nộp đơn phải có và có thể chứng minh kiến thức chuyên sâu về Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) của họ.

  Khi thành lập doanh nghiệp, các ứng viên sau khi được chọn từ nhóm Thư EOI, được mời nộp đơn và được SINP chấp thuận cần phải:
   
  1. Cư trú tại Saskatchewan.
  2. Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp đủ điều kiện tại Saskatchewan trong ít nhất 1 năm trước khi nộp đơn đề cử.
  3. Sở hữu ít nhất một phần ba (33 1/3%) vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, tham gia tích cực và liên tục trong công tác quản lý hàng ngày và định hướng của doanh nghiệp. Quyền sở hữu phải là kết quả của một khoản đầu tư có thể kiểm chứng được thực hiện trực tiếp bởi ứng viên, từ tài sản của họ hoặc từ một nguồn đủ điều kiện.
  4. Chứng minh rằng doanh nghiệp đang tạo ra doanh thu tối thiểu cần thiết sau 1 năm hoạt động. Số tiền doanh thu tối thiểu được yêu cầu phụ thuộc vào số lượng nhân viên. Nếu công ty chỉ một nhân viên chính là ứng viên, thì mức lương hoặc cổ tức của ứng viên tối thiểu phải cao hơn mức thu nhập tối thiểu (low income cut-off -LICO) tại Saskatchewan (ví dụ: trên $ 21,487 cho một người ở Regina hoặc Saskatoon). Nếu có nhiều nhân viên, một phần doanh thu công ty phải dùng để trả lương cho nhân viên theo mức hiện hành (tức là mức lương trung bình đối với mỗi ngành nghề tuy vào khu vực, địa điểm, được quy định tại National Job Bank).
  • Để chứng minh điều này, ứng viên phải nộp tài liệu và thông tin hỗ trợ được nêu trong danh sách các tài liệu 
  • Ứng viên được yêu cầu sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ tài chính bên thứ ba chuyên nghiệp khi cung cấp các tài liệu chứng minh rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu bồi thường tối thiểu.
  5. Ký một thỏa thuận hiệu quả kinh doanh với Chính phủ của Saskatchewan. Thoả thuận này sẽ được Chương trình SINP cung cấp cho ứng viên sau khi Đơn đăng ký của họ được chấp thuận.
   
  Các hoạt động kinh doanh của ứng viên bắt đầu trước khi gửi Thư EOI có thể không đủ điều kiện và ứng viên cũng không đảm bảo được chọn vào nhóm EOI hoặc được chấp thuận từ Chương trình SINP.
   

  4. Đánh giá Đơn đăng ký


  Sau khi nhận Đơn đăng ký điện tử của ứng viên bao gồm tất cả các tài liệu kèm theo, SINP sẽ bắt đầu đánh giá Đơn đăng ký.
   
  • Tài liệu kèm theo phải bao gồm Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP)
  • Trách nhiệm của ứng viên là đảm bảo đề xuất kinh doanh của họ đáp ứng các tiêu chí của một doanh nghiệp đủ điều kiện. Nếu doanh nghiệp của ứng viên không phải là Doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc không thể hiện rõ ràng lợi ích kinh tế đáng kể đối với tỉnh bang Saskatchewan, Đơn đăng ký của ứng viên có thể bị đóng.
  • Xin lưu ý rằng chỉ những Đơn đăng ký hoàn chỉnh mới được chấp nhận.
   • Các Đơn đăng ký không đầy đủ sẽ bị đóng.
   • Nếu Đơn đăng ký của ứng viên đã bị đóng và nếu muốn nộp đơn lại, ứng viên phải gửi Thư EOI mới để xem xét, theo các tiêu chí có liên quan tại thời điểm họ nộp.
  • Đơn đăng ký của ứng viên sẽ được đánh giá theo Tiêu chí để đủ điều kiện và Điểm EOI ứng viên tự đánh giá cũng sẽ được xác minh.
   • Một nhân viên chính thức từ Chương trình SINP có thể liên hệ với ứng viên để biết thêm thông tin hoặc gọi thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp.
   • Nếu ứng viên không trả lời theo yêu cầu, Đơn đăng ký của họ sẽ bị đóng và tất cả thông tin đã gửi cũng như các tài liệu kèm theo cũng bị xóa khỏi hệ thống.
  • Nếu sau khi được xem xét mà ứng viên không đáp ứng Tiêu chí để đủ điều kiện thì Đơn đăng ký của họ được xem là không đủ điều kiện. Ứng viên có thể gửi một Thư EOI mới họ bạn đáp ứng đủ các tiêu chí của chương trình.
  • Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí của chương trình, ứng viên sẽ được tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp cuối cùng.
   • Trong cuộc phỏng vấn, ứng viên phải trình bày các kế hoạch kinh doanh một cách toàn diện và chi tiết, và kế hoạch kinh doanh này đáp ứng các yêu cầu của Kế hoạch BEP mà họ đã nộp.
   • Ứng viên cũng phải có thể mô tả các nghiên cứu kinh doanh mà họ đã thực hiện.
   • Ứng viên không đáp ứng các yêu cầu cho cuộc phỏng vấn thì các hồ sơ của họ được xem là không đủ điều kiện.
  • Nếu ứng viên chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí của chương trình, họ sẽ nhận được Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh - BPA.
   • Thoả thuận BPA là một thỏa thuận pháp lý của ứng viên với Tỉnh bang Saskatchewan.
   • Thoả thuận BPA sẽ nêu rõ lĩnh vực mà doanh nghiệp của ứng viên sẽ hoạt động trong thời hạn 24 tháng theo thoả thuận. Thoả thuận BPA cũng sẽ liệt kê các thông tin khác liên quan có trong Đơn đăng ký của ứng viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức thu thập tối thiểu LICO và địa điểm kinh doanh.
   • Các yêu cầu của Thoả thuận BPA dựa trên thông tin mà ứng viên đã cung cấp trong Thư EOI và Kế hoạch BEP. 
   • Sau đó trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận, ứng viên gửi lại bản scan Thoả thuận BPA đã ký tên và điền ngày.
  • Khi nhận được Thoả thuận BPA đã ký tên và điền ngày từ ứng viên và ngày, SINP sẽ cấp Thư chấp thuận SINP (SINP Approval Letter).
   • SINP Approval Letter không phải là một đề cử và không thể được sử dụng để ứng viên nộp đơn xin thường trú nhân hoặc gia hạn giấy phép lao động hiện tại.
   • SINP Approval Letter chỉ ra rằng SINP chấp thuận Đơn đăng ký và đề xuất kinh doanh của ứng viên trong Thoả thuận BPA, và hy vọng ứng viên sẽ cư trú và vận hành doanh nghiệp của họ tại tỉnh bang Saskatchewan.

  Các ứng viên không đủ điều kiện và cho rằng Chương trình SINP không đánh giá đúng Đơn đăng ký của họ dẫn đến quyết định là họ không đủ điều kiện có thể yêu cầu lần Đánh giá lần hai.
   
  • Đơn đăng ký đánh giá lần hai phải được nhận trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra quyết định.
  • Ứng viên cần gửi kèm theo văn bản nêu rõ lý do tại sao họ cần đánh giá lần hai.
  • Trong lần Đánh giá lần hai, chỉ có các tài liệu gốc mới được sử dụng. Các tài liệu khác hoặc tài liệu bổ sung sẽ không được chấp nhận.
    

  5. Ứng viên không đủ điều kiện


  Những người sau đây không đủ điều kiện để nộp Đơn đăng ký:
   
  • Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada.
  • Người dân sống bất hợp pháp tại Canada.
  • Những người đã có lệnh rời khỏi Canada được ban hành bởi Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hoặc Cơ quan Canada Border Services Agency.

  Ứng viên có thể không đủ điều kiện nhập cư vào Canada nếu rơi vào một trong những trường hợp sau:
   
  • Ứng viên hoặc bất kỳ thành viên phụ thuộc trong gia đình (có hoặc không đi kèm đương đơn) không đáp ứng các yêu cầu của IRCC liên quan đến sức khỏe và tội phạm.
  • Ứng viên chưa giải quyết các việc tranh chấp về quyền nuôi con hoặc hỗ trợ nuôi con  ảnh hưởng đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình của họ.
  • Ứng viên và/ hoặc đại diện của ứng viên đã cố tình trình bày sai về bản thân trong Đơn đăng ký.
  • Ứng viên đã không thể chứng minh rằng họ có ý định sống và làm việc tại tỉnh bang Saskatchewan.
   


  Tiêu chí của một Doanh nghiệp đủ điều kiện (Eligible Business)


  Hoạt động kinh doanh của ứng viên phải tạo ra lợi ích kinh tế tiềm năng cho tỉnh bang Saskatchewan, như là:
   
  • Tăng giá trị sản xuất hoặc quy trình, hoạt động xuất khẩu, điểm đến du lịch, thương mại hoá hoạt động nghiên cứu, phát triển và công nghệ;
  • Phát triển các cách tiếp cận mới hoặc sáng tạo cho các doanh nghiệp truyền thống;
  • Chuyển giao công nghệ và kiến thức chuyên ngành cho tỉnh bang Saskatchewan và
  • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho địa phương.

  Nếu ứng viên mua một doanh nghiệp hiện tại ở tỉnh bang Saskatchewan, họ phải đáp ứng các tiêu chí sau:
   
  • Doanh nghiệp phải hoạt động liên tục ở Saskatchewan cùng một chủ sở hữu trong vòng 3 năm trước (trước khi mua); và
  • Ứng viên phải duy trì lực lượng nhân viên và chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp (tức là, họ phải căn cứ vào các điều khoản và điều kiện cho nhân viên hiện tại, bao gồm duy trì mức lương hiện tại và điều khoản việc làm).
    

  6. Tài liệu bắt buộc


  Đây là các tài liệu bắt buộc nộp kèm theo Đơn đăng ký nhập cư của ứng viên (ví dụ: tài liệu chứng minh danh tính, kinh nghiệm kinh doanh, trình độ ngữ, khả năng tài chính, v.v.)

  Ứng viên cần tải lên tất cả bản sao các tài liệu yêu cầu này trong Đơn đăng ký điện tử của họ. Tất cả các tài liệu phải rõ ràng và dễ đọc. Nếu bất kỳ tài liệu nào không sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, ứng viên phải nộp:
   
  • Một bản sao điện tử của tài liệu gốc;
  • Một bản sao điện tử bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của tài liệu và
  • Bản sao điện tử Tờ khai của bên dịch thuật mô tả khả năng của người dịch.

  Bản dịch có thể được thực hiện bởi bất cứ ai, ngoại trừ:
   
  • Người phối ngẫu của ứng viên
  • Thành viên trong gia đình hoặc
  • Một bên dịch vụ thứ ba chịu trách nhiệm cho Đơn đăng ký của ứng viên vào Chương trình SINP

  Một số văn phòng thị thực Canada yêu cầu các tài liệu được dịch bởi một dịch giả được chứng nhận. Chương trình SINP không yêu cầu điều này, nhưng ứng viên vẫn nên đảm bảo các tài liệu dịch của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của liên bang.

  Mặc dù Chương trình SINP yêu cầu ứng viên tải lên bản sao các tài liệu trong Đơn đăng ký điện tử, nhưng IRCC có thể yêu cầu ứng viên nộp các tài liệu gốc hoặc bản sao được chứng thực.
   

  7. Người đi cùng đương đơn


  Ứng viên phải liệt kê tất cả những người phụ thuộc trong gia đình vào Đơn đăng ký ngay cả khi họ không đến Canada cùng ứng viên. Đồng thời, ứng viên sẽ phải khai báo bất kỳ người phụ thuộc mới nào cho tỉnh bang Saskatchewwan và Cơ quan IRCC trước khi thị thực được cấp.

  IRCC có thể thay đổi định nghĩa về người phụ thuộc hoặc chính sách liên quan đến người phụ thuộc bất cứ lúc nào. Chi tiết được cập nhật tại https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

  Hiện tại, những người phụ thuộc đi kèm bao gồm:
  • Người phối ngẫu 
  • Common-law partner (tạm dịch là một công dân hay thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh công dân nước ngoài là người mình đã sống chung ít nhất một năm mà không cần phải kết hôn)
  • Con cái:
   • Các thành viên phụ thuộc trong gia đình không có trong Đơn đăng ký của ứng viên không thể được đề cử làm thường trú nhân.
   • Nếu ứng viên muốn các thành viên phụ thuộc trong gia đình của mình đến Canada sau này, họ sẽ cần phải nộp Đơn đăng ký riêng cho chương trình Bảo trợ Gia đình của Chính phủ Canada (Government of Canada's Family Sponsorship program) hoặc một danh mục nhập cư khác. Đơn đăng ký sẽ phải được chấp thuận trước khi các thành viên phụ thuộc trong gia đình phụ thuộc được phép đi cùng ứng viên.
   
  Xin lưu ý: Nếu ứng viên là người nộp đơn chính, thì cha mẹ, anh chị em của họ có thể không được đưa vào Đơn đăng ký tham gia Chương trình SINP.
   

  8. Thành lập doanh nghiệp


  Sau khi phê duyệt, ứng viên được yêu cầu:
   
  • Cư trú tại Saskatchewan và tích cực vận hành doanh nghiệp của họ.
  • Thành lập, mua hoặc tiếp tục vận hành doanh nghiệp theo yêu cầu của Kế hoạch BPA và BEP của họ.
  • Gửi Báo cáo tiến độ thành lập doanh nghiệp (Business Establishment Progress Report) 12 tháng sau ngày có Thư chấp thuận. Ứng viên phác thảo các hoạt động thành lập doanh nghiệp của họ cho đến nay và được gửi trực tuyến thông qua tài khoản Oasis của họ.
  • Khi đã hoàn thành các điều khoản của Kế hoạch BPA bao gồm đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu, ứng viên bắt đầu nộp đơn xin đề cử.
  • Để đủ điều kiện xin đề cử, ứng viên được chấp thuận cần chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động và vận hành tối thiểu trong 12 tháng.
   
  SINP không cung cấp thư hỗ trợ để gia hạn Giấy phép PGWP, bởi vì Giấy phép PGWP không đủ điều kiện để gia hạn. Chương trình SINP có thể xem xét tiến hành đánh giá Đơn đăng ký đề cử, trong đó phê duyệt đề cử có thể cho phép Giấy phép Bridging Open Work Permit (BOWP), tuy nhiên Giấy phép BOWP chỉ dành cho những người nộp đơn đã nộp Đơn đăng ký thường trú nhân. Chỉ những ứng viên đã hoàn thành Báo cáo tiến độ thành lập doanh nghiệp và có thể chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động và đang diễn ra mới có thể đủ điều kiện tiến hành quy trình để cử theo quyết định của SINP.

  Ứng viên được khuyến khích sử dụng các dịch vụ có sẵn tại Saskatchewan liên quan đến an cư lạc nghiệp. Ứng viên có thể dịch vụ do chính phủ tài trợ thông qua Cổng thông tin dành cho người mới đến, chi tiết tại https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/language-training-and-settlement-services/settlement-services. Các dịch vụ này bao gồm việc đánh giá ngôn ngữ, dịch vụ nghề nghiệp và việc làm (cho các thành viên gia đình đi cùng của ứng viên), và hướng dẫn và tư vấn từ các Điều phối viên. Trang thông tin trên cũng có thể giúp ứng viên kết nối với các nhóm cộng đồng và văn hóa dân tộc khác.
  • Sau khi phê duyệt, ứng viên có thể truy cập dịch vụ thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ an cư lạc nhiệp từ một nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh được chỉ định. Nhiệm vụ của các nhà cung cấp dịch vụ này là hỗ trợ ứng viên đáp ứng các điều khoản của Thoả thuận BPA, giới thiệu ứng viên đến các nhà cung cấp dịch vụ khác để biết thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp.
   

  9. Yêu cầu thay đổi Thoả thuận BPA


  SINP sẽ không xem xét bất kỳ yêu cầu thay đổi các điều khoản nào của Thoả thuận BPA sau khi hai bên đã chấp thuận và ký tên.
  Các ứng viên không thể thực hiện các điều khoản theo Thoả thuận BPA vì lý do nhân đạo được yêu cầu liên hệ trực tiếp với SINP để thảo luận về các lựa chọn khác. Còn lại thì tất cả các ứng viên phải đáp ứng các điều khoản theo Thoả thuận BPA ban đầu để đủ điều kiện Chương trình SINP.

  Các thay đổi như dời địa điểm kinh doanh trong cùng một nhóm khu vực không được xem là thay đổi đối với các điều khoản của Thoả thuận BPA và không cần được SINP phê duyệt. Ứng viên thực hiện những thay đổi này phải thông báo cho SINP biết.
   

  10. Đơn xin đề cử


  Để đủ điều kiện nộp đơn xin đề cử, ứng viên phải cư trú tại Saskatchewan, tích cực điều hành doanh nghiệp hàng ngày và phải chứng minh tuân thủ theo Thoả thuận BPA  bao gồm đáp ứng các yêu cầu về doanh thu tối thiểu, thu nhập tối thiểu (LICO) , duy trì tình trạng pháp lý Canada và điều hành doanh nghiệp theo Thoả thuận BPA trong ít nhất 12 tháng trước khi yêu cầu đề cử.

  Ứng viên có trách nhiệm duy trì tình trạng pháp lý của mình tại Canada theo Đạo luật bảo vệ người nhập cư và tị nạn (Immigration and Refugee Protection Act - IRPA).

  Ngay khi theo Thoả thuận BPA, ứng viên vận hành doanh nghiệp trong tối thiểu 12 tháng và đáp ứng các Yêu cầu về Nguồn đầu tư/ Doanh thu đủ điều kiện (Eligible Sources of Investment/Revenue Requirements) ứng viên có thể đủ điều kiện để đăng ký đề cử cho SINP.
  Ứng viên phải nộp Đơn xin đề cử điện tử bằng hệ thống SINP trực tuyến.

  Khi tải lên tất cả các tài liệu cần thiết kèm theo Đơn xin đề cử, ứng viên phải liên hệ với SINP theo địa chỉ saskentusinessur@gov.sk.ca để thông báo rằng các tài liệu này đã được gửi. Không thực hiện bước này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong Đơn xin đề cử của ứng viên.

  SINP sẽ đánh giá Đơn xin đề cử và tư vấn cho ứng viên về kết quả. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên việc thực hiện theo Thoả thuận BPA và mọi tiêu chí khác tại thời điểm họ bắt đầu quy trình đăng ký.

  SINP có thể đến thăm địa điểm địa điểm kinh doanh của ứng viên hoặc yêu cầu phỏng vấn trực tiếp như một phần của quy trình đánh giá đề cử. Ứng viên không có mặt để thực hiện cuộc phỏng vấn tại địa điểm kinh doanh hoặc phỏng vấn trực tiếp có thể bị từ chối đề cử.

  Nếu được chấp thuận đề cử, SINP sẽ:
   
  • Gửi giấy chứng nhận đề cử cho IRCC; và
  • Gửi thư đề cử cho ứng viên giải thích cách chuyển tiếp đơn xin thường trú của ứng viên đến Văn phòng IRCC Centralized Intake Office (IRCC CIO).

  Các ứng viên được đề cử phải đáp ứng các cam kết theo Thoả thuận BPA của họ trong quá trình đánh giá đề cử SINP và tiếp tục đáp ứng các cam kết theo Thoả thuận BPA trong quá trình nộp đơn xin Thường trú nhân. Những ứng viên đóng hoặc bán doanh nghiệp của họ trong các quy trình này sẽ bị thu hồi các đề cử.

  Đơn đề cử bị đóng do không gửi theo yêu cầu và/ hoặc sai thời hạn cung cấp thông tin được yêu cầu sẽ không đủ điều kiện để được Đánh giá Thứ hai.
   

  Đến thăm địa điểm kinh doanh của ứng viên


  Chuyến thăm địa điểm kinh doanh của ứng viên được xem là một phần đánh giá Đơn xin để cử.
  • Mục đích của chuyến thăm này là để SINP giới thiệu cho các dịch vụ liên quan và đánh giá xem ứng viên có đáp ứng các điều khoản theo Thoả thuận BPA hay không.
   • Việc đến địa điểm kinh doanh của ứng viên có thể thực hiện bất cứ lúc nào sau khi ứng viên bắt đầu hoạt động kinh doanh.
   • SINP sẽ không lên lịch cho chuyến thăm này và ứng viên cũng sẽ không thể yêu cầu SINP đến doanh nghiệp của họ khi nào.
  Nếu ứng viên đã có kế hoạch không có mặt ở doanh nghiệp hoặc nếu doanh nghiệp của họ đóng cửa trong hơn 4 ngày làm việc liên tiếp, ứng viên phải thông báo cho SINP.

  Nếu chuyến thăm địa điểm kinh doanh được tiến hành trong khi ứng viên đi vắng và ứng viên không hề thông báo cho SINP biết sự vắng mặt này, Đơn xin đề cử của họ có thể bị đóng. Ứng viên không cần thông báo cho SINP nếu họ vắng mặt ở doanh nghiệp dưới 3 ngày làm việc.
   

  11. Đơn xin thường trú


  Để có được tình trạng Thường trú nhân, ứng viên phải nộp đơn cho IRCC với đơn đề cử SINP. Ứng viên phải:
   
  • Đảm bảo bạn duy trì tình trạng pháp lý của họ tại Canada; và
  • Có Giấy phép Temporary Work Permit (TWP) còn hiệu lực khi ứng viên gửi đơn đăng ký và đang chờ IRCC xử lý đơn xin thường trú.
   
  IRCC xem xét đơn đăng ký của ứng viên sau khi họ nhận được giấy chứng nhận đề cử từ SINP. IRCC hoàn thành các đánh giá về sức khỏe, an ninh và hình sự, và sau đó, nếu được chấp thuận, sẽ cấp thị thực cho ứng viên và các thành viên trong gia đình của họ.

  Ngoài kiểm tra sức khỏe, tội phạm và bảo mật, IRCC có thể yêu cầu ứng viên cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào mà họ thấy phù hợp bất cứ lúc nào trong quá trình đăng ký, chẳng hạn như Thoả thuận BPA hoặc Kế hoạch BEP. IRCC chịu trách nhiệm đánh giá tính đủ điều kiện của mỗi ứng cử viên cho việc cấp Thường trú nhân.

  SINP không chịu trách nhiệm về quyết định cấp hoặc từ chối tư cách thường trú của IRCC.
   

  12. Sử dụng người đại diện di trú


  Ứng viên không bắt buộc phải sử dụng một đại diện hoặc nhà tư vấn di trú để nộp đơn vào Chương trình SINP. Nếu muốn thuê một người đại diện, ứng viên phải chắc chắn rằng đó là một luật sư ở Canada được tỉnh hoặc được Chính phủ của Saskatchewan cấp phép.

  Truy cập chi tiết tại đây https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/using-an-immigration-representative để biết thêm thông tin và  danh sách các nhà tư vấn di trú được phê duyệt và cấp phép.

  Ứng viên có thể tìm hiểu thêm về luật của Saskatchewan bảo vệ người lao động nước ngoài khỏi bị bóc lột và ngược đãi trong quá trình tuyển dụng và nhập cư tại trang https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/protection-for-immigrants-and-foreign-workers
   

  13. Cho phép một cá nhân được chỉ định quyền truy cập


  Ngoài đại diện (có hoặc không có phí dịch vụ), ứng viên có thể chọn một người khác và cho người này quyền truy cập vào thông tin về Đơn đăng ký của mình. Ví dụ: nếu ứng viên thuê một luật sư để hỗ trợ Đơn đăng ký của mình, họ cũng có thể nhờ một thành viên trong gia đình truy cập vào thông tin của mình.

  Để cho phép một cá nhân khác không phải là người đại diện có quyền truy cập, ứng viên cần:
   

  Các cá nhân được chỉ định sẽ không nhận được bản sao của bất kỳ thư từ nào từ SINP, nhưng họ có thể liên hệ với SINP để nhận thông tin về đơn đăng ký của ứng viên bằng cách gửi email cho saskentusinessur@gov.sk.ca.
   

  14. Các mẫu Đơn đăng ký


  Tỉnh bang:

  Liên bang:
   
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận