Đại học University of Lethbridge

Đại học University of Lethbridge

Địa chỉ: Canada, Alberta, Lethbridge
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Thạc sĩ Khoa học - Công nghệ Sinh học trong Nông nghiệp

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật/Khoa học - Nghiên cứu Nông nghiệp

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nhân chủng học (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Canada (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lịch sử (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Triết học (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

) Cử nhân Nghệ thuật - Tâm lý học (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Tư vấn Cai nghiện

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nhân chủng học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật/Khoa học - Khảo cổ học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu về Canada

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Lịch sử

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Triết học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Chính trị

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật/Khoa học - Tâm lý học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu Tôn giáo

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Xã hội học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu Vùng và Đô thị

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Nghiên cứu Giới và Phụ nữ

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghệ thuật (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghệ thuật Kịch (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Mỹ thuật - Nghệ thuật

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Anh (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Pháp (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Tiếng Pháp

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Tiếng Pháp/ Tiếng Tây Ban Nha

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Địa lý (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật và Khoa học - Tiếng Anh/Hóa học

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Hóa sinh

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Nghiên cứu Sinh học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Hóa học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Toán học

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Vật lý

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Âm nhạc (Có Co-op)

Học phí: 18,661 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Khoa học Máy tính

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Khoa học Môi trường

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật/Khoa học - Thần kinh vận động

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Khoa học Thần kinh

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Kế toán (Quản lý)

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Tài chính (Quản lý)

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghệ thuật - Tiếng Anh

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Khoa học Thể dục

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học - Cảm biến từ xa

Học phí: 4,510.55 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng