3 minute IELTS Study Guide - Lesson 2: The IELTS Process. Prepare you for the intricacies of the standardized IELTS test.

Welcome you to Study Guide 3-minute IELTS courses. Improve your IELTS in the most exciting way. Lesson 2 - The IELTS Process. Prepare you for the intricacies of the standardized IELTS test.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  We will begin by giving you a general overview of the test process.
  The IELTS Process
  The IELTS test is made up of 4 major sections in the following sequence:
  Listening, Reading, Writing and Speaking.
  All of these sections are tested without a pause, it is only prior to the Speaking test that you will be given a short break. In a few cases the Speaking test may also be held on a separate day, normally the next day.

  Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan trong 1 bài thi
  Bài kiểm tra IELTS gồm 4 phần chính theo trình tự sau:
  Nghe, Đọc, Viết và Nói.
  Các bạn thực hiện các phần này mà không có tạm dừng thời gian, chỉ riêng trước phần thi Nói, bạn sẽ được nghỉ ngắn. Trong một vài trường hợp, bài kiểm tra Nói cũng có thể được tổ chức vào một ngày riêng, thường là vào ngày hôm sau.  Listening:
  This part takes up 30 minutes and comprises of 4 sub sections.
  You will be given 20 minutes to listen to a tape and to answer related questions on what you have heard. There are normally between 38-40 questions to answer.
  Importantly, you will need to answer the questions as you listen to the tape. Keep in mind that the tape is not paused at any time and you will hear it only once.
  Also, as the test advances the questions generally get more difficult.
  You do not need to worry. If you practice you will get used to the process. Preparation and practice really are key and this is what this series of videos will help you with.
  Beyond that, make sure your answers are readable and easy to understand when you write them down (using a pencil only).
  You will have 10 minutes to write your down on the answers Answer Sheet.

  Phần Nghe:
  Phần này mất 30 phút và bao gồm 4 phần phụ.
  Bạn sẽ có 20 phút để nghe và trả lời các câu hỏi liên quan về những gì bạn đã nghe. Thông thường có khoảng 38-40 câu hỏi để trả lời.
  Điều quan trọng, bạn sẽ cần trả lời các câu hỏi trong khi bạn nghe. Hãy nhớ rằng phần nghe không bị tạm dừng bất cứ lúc nào và bạn sẽ chỉ nghe một lần.
  Ngoài ra, khi càng về sau, các câu hỏi thường trở nên khó khăn hơn.
  Bạn không cần phải lo lắng. Nếu bạn thực hành, bạn sẽ quen với quy trình này. Chuẩn bị và thực hành là chìa khóa và đây là những gì series video này sẽ giúp bạn.
  Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng câu trả lời của bạn có thể đọc được và dễ hiểu khi bạn viết chúng xuống (chỉ sử dụng bút chì).
  Bạn sẽ có 10 phút để viết các câu trả lời.  Reading:
  This section is one hour long and is comprised of 4 passages of text and has circa 40 questions in all.
  You will be tasked with reading a text and must then solve different types of task:
  answer questions on the text, label diagrams, complete or fill gaps in sentences.
  For each different type of task there are instructions and an example.
  The passages you will be given are generally taken from books, newspapers, and magazines and are quite diverse in content.
  As in the listening section, the passages become more difficult as you work through them from the first to the fourth.
  One of the key tricks for dealing with the reading section is that you do not have to read or understand every word to complete the test. We will get back to this point later in the video series.
  Importantly, the 60 minutes reading time you are given includes the time for actually writing down your answers. So remember, you are given 60 minutes reading and answering time.
  In this section too, you are only allowed to use a pencil.

  Phần Đọc:
  Phần này dài một giờ và bao gồm 4 đoạn văn bản và có khoảng 40 câu hỏi.
  Bạn sẽ được giao nhiệm vụ đọc một văn bản và sau đó phải giải quyết các dạng câu hỏi khác nhau:
  Trả lời các câu hỏi trên văn bản, Đặt tên biểu đồ, Hoàn thành hoặc điền vào chỗ trống trong câu.

  Đối với mỗi loại câu hỏi này, sẽ có hướng dẫn và ví dụ.
  Các đoạn mà bạn đọc thường được lấy từ sách, báo và tạp chí và khá đa dạng về nội dung.
  Như trong phần nghe, các đoạn trở nên khó khăn dần hơn khi bạn thực hiện từ phần 1 đến phần 4.
  Một trong những thủ thuật quan trọng để xử lý phần đọc là bạn không phải đọc hoặc hiểu từng từ để hoàn thành bài kiểm tra. Chúng tôi sẽ có phần hướng dẫn chi tiết điểm này sau trong series video.
  Điều quan trọng, thời gian đọc 60 phút bao gồm thời gian thực sự bạn chọn ra câu trả lời của mình. Hãy nhớ rằng, bạn có 60 phút để vừa đọc và vừa trả lời.
  Trong phần này cũng vậy, bạn chỉ được phép sử dụng bút chì.


  Writing:
  Like the reading section, this section is also one-hour long. It is divided into 2 sub sections.
  In the first sub section you will be asked to write a report based on a graph, a diagram or a table that you are given. That report is limited to about 150 words.
  In the second sub section you must either
  •    write an essay on a given topic,
  •    present and justify an opinion or
  •    give a solution to a problem.
  In this section you will be limited to 250 words.
  This may sound daunting even worrying but here too good preparation and solid practice are vital.
  Part of that preparation will be structural techniques for approaching and passing the challenges posed here. Once you have practiced the techniques a few times you will feel far more confident in your ability to make your English skills shine. We will get back to those techniques at an appropriate time later in this video series. Please be patient for now!

  Phần Viết:
  Giống như phần đọc, phần này cũng dài một giờ. Nó được chia thành 2 phần phụ.
  Trong phần phụ đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu viết báo cáo dựa trên biểu đồ, sơ đồ hoặc bảng mà bạn được cung cấp. Báo cáo đó được giới hạn trong khoảng 150 từ.
  Trong phần phụ thứ hai, bạn cần hoàn thành một trong những nhiệm vụ sau
  • viết một bài luận về một chủ đề nhất định hoặc
  • trình bày và biện minh cho ý kiến hoặc
  • đưa ra giải pháp cho một vấn đề.
  Trong phần này, bạn sẽ bị giới hạn ở 250 từ.
  Điều này nghe có vẻ đáng ngại thậm chí đáng lo ngại nhưng ở đây sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hành vững chắc là rất quan trọng.
  Một phần của sự chuẩn bị đó sẽ là các kỹ thuật cấu trúc để tiếp cận và vượt qua những thách thức đặt ra ở đây. Một khi bạn đã thực hành các kỹ thuật đó một vài lần, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về khả năng, giúp  kỹ năng tiếng Anh của bạn tỏa sáng. Chúng tôi sẽ quay lại những kỹ thuật đó vào một thời điểm thích hợp sau trong series video. Hãy kiên nhẫn ngay bây giờ!

      
  Speaking:
  The Speaking test lasts up to 15 minutes. It consists of 3 sub sections, the Personal Interview, the Little Speech, and the Discussion.
  This is the last section and you will have been given at least some time to rest before it begins and the test is generally carried out in a friendly and accommodating way. Just relax and try your best to enjoy the experience.
  The first section is an interview. The examiner will ask you questions about yourself and your life. These will be questions about your work, your studies, your parents and siblings, hobbies etc. This should be a section that you can prepare for very easily.
  In the second section of the speaking test you will receive a card with 3 to 4 questions. You will be given one minute to think about and structure your speech and will then be asked to talk for another 1 to 2 minutes. That talk should be a response to the questions asked on the card. As a follow up the examiner will likely ask some additional questions (normally only 1 or 2).
  In the third section of the speaking test you will have a small discussion with the examiner. The topic will generally be linked to the one from section 2 but will be a little more abstract. You will be asked to express and justify an opinion.
  That’s it!
  Thank you. See you again next week!

  Phần Nói:
  Bài thi Nói kéo dài 15 phút. Nó bao gồm 3 phần phụ, Phỏng vấn cá nhân, Bài phát biểu nhỏ và Thảo luận.
  Đây là phần cuối cùng và bạn sẽ được dành ít nhất một thời gian để nghỉ ngơi trước khi nó bắt đầu.  Phần thi này thường được thực hiện theo cách thân thiện và thích nghi, bạn chỉ cần thư giãn và cố gắng hết sức để tận hưởng trải nghiệm thú vị này.
  Phần đầu tiên là một cuộc phỏng vấn. Giám khảo sẽ đặt cho bạn những câu hỏi về chính bản thân bạn, có thể là về cuộc sống, công việc, học tập, bố mẹ và anh chị em, sở thích của bạn, v.v ... Đây sẽ là một phần mà bạn có thể chuẩn bị rất dễ dàng.
  Trong phần thứ hai, bạn sẽ nhận được một thẻ với 3 đến 4 câu hỏi. Bạn sẽ có một phút để suy nghĩ và cấu trúc bài nói của mình và sau đó sẽ được yêu cầu nói chuyện thêm 1 đến 2 phút nữa. Cuộc nói chuyện đó nên là một câu trả lời cho các câu hỏi được hỏi trên thẻ. Sau đó, giám khảo có thể sẽ hỏi một số câu hỏi bổ sung (thông thường chỉ có 1 hoặc 2).
  Trong phần thứ ba, bạn sẽ có một cuộc thảo luận nhỏ với giám khảo. Chủ đề nói chung sẽ được liên kết với một trong phần 2 nhưng sẽ trừu tượng hơn một chút. Bạn sẽ được yêu cầu bày tỏ và biện minh cho một ý kiến.
  Xong, bạn đã vừa nắm được cấu trúc 1 bài thi IELTS là như thế nào rồi!
  Cám ơn và Hẹn gặp lại.
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận