Giới thiệu khóa học IELTS 3 phút mỗi ngày

Nhằm giúp du học sinh cải thiện điểm IELTS khi đi du học, chúng tôi tạo ra khóa học IELTS chỉ 3 phút mỗi ngày nhưng sẽ giúp bạn cải thiện điểm IELTS nhanh chóng đến bất ngờ.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  Script:

  Welcome to Study Guide’s 3-minute IELTS courses - Improve your IELTS in the most exciting way
  Chào mừng bạn đến với khoá học IELTS 3 phút.Cải thiện điểm IELTS một cách thú vị nhất cùng Study Guide.

  At Study Guide we are in the process of assembling a series of videos designed to guide students on how best to prepare for the actual IELTS test rather than for the English language.
  Tại Study Guide, chúng tôi đang thực hiện series tập hợp một loạt các video được thiết kế để hướng dẫn các bạn về cách chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra IELTS thực tế chỉ đơn thuần dạy tiếng Anh.

  The reason is that even if English is a person’s main language they will not necessarily do well unless they have specifically prepared for the test.
  Lý do là ngay cả khi tiếng Anh là ngôn ngữ chính của một người nào đó, họ cũng sẽ không hẳn làm tốt trừ khi họ đã chuẩn bị cụ thể cho bài kiểm tra.

  Two key issues that generally cause problems for students, and this is because the test is designed that way, are:
  Hai vấn đề chính thường làm khó sinh viên và điều này là do bài thi IELTS được thiết kế theo cách đó là:

  1)    a lack of time and
  1) không đủ thời gian và

  2)    tricks and logical traps used and set by the examiners.
  2) thủ thuật và bẫy được các giám khảo tạo nên.

  When it comes to IELTS time is of the essence. You must work fast, no matter how good your English is. There are many questions to be answered, a lot to be written, and very little time to do it in.
  Khi nói đến IELTS, thời gian là điều cốt yếu. Bạn phải làm việc nhanh, cho dù tiếng Anh của bạn tốt đến đâu. Có rất nhiều câu hỏi cần được làm, rất nhiều phần để viết và rất ít thời gian để hoàn thành nó.

  This video series will teach and guide students in how to:
  Loạt video này sẽ dạy và hướng dẫn các bạn cách:

  -    Listen for and the hear right answers and write them down fast (Nghe hiểu và nghe câu trả lời đúng và viết nhanh)
  -    Scan through the text and deal with all kinds of questions fast (Đọc quét văn bản và xử lý tất cả các loại câu hỏi nhanh)
  -    Write the essay (Viết bài luận)
  -    Build a speech in the head on any topic fast (Xây dựng nhanh một bài phát nói trong đầu về bất kỳ chủ đề)
  -    Know and avoid recurring traps (Biết và tránh các bẫy lặp lại)

  Let me repeat: this guide is not about the English language.
  Hãy nhớ nhé: các video này không chỉ đơn thuần dạy tiếng Anh.

  It is designed to get the students in shape to optimize their score whatever their target band.
  Video sẽ hướng dẫn các sinh viên trong việc tối ưu hóa điểm số cho dù điểm số mong muốn của bạn là bao nhiêu đi chăng nữa.

  IELTS is a standardized tests and all such tests are compiled along very specific formula and criteria.
  IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn và tất cả các bài kiểm tra như vậy được biên soạn cùng với công thức và tiêu chí rất cụ thể.

  If you know what these formula and criteria are and practice how to deal with them (meaning identifying them and responding to them appropriately) you will be able to
  optimize your English knowledge and skills in the test and achieve your best possible personal score for any moment in time based on your true knowledge at that time.
  Nếu bạn biết những công thức và tiêu chí này là gì và thực hành cách giải quyết chúng (nghĩa là xác định chúng và trả lời chúng một cách thích hợp), bạn sẽ có thể tối ưu hóa kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của mình trong bài kiểm tra và đạt được điểm số cá nhân tốt nhất có thể trong bất kỳ lúc nào trong thời gian dựa trên kiến thức thực sự của bạn tại thời điểm đó.

  Don’t let yourself down by not taking the time to follow this valuable video series.
  Đừng tự làm mình thất vọng bằng cách không dành thời gian theo dõi series video có giá trị này.

  Let’s get started
  Hãy cùng bắt đầu nào!
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận