Cao đẳng Douglas College

Cao đẳng Douglas College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, New Westminster
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Quản lý dự án Project Management (Post-Degree Diploma)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Bằng Cử nhân - Tâm lý học Ứng dụng

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Truyền thông

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Bằng Cử nhân - Tội phạm học Ứng dụng

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Nghiên cứu Pháp luật Hình sự

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Tội phạm học (Có Co-op)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghiên cứu Pháp lý

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Cao học - Luật kinh doanh

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Kế toán

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Kinh Doanh Tổng hợp

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Tiếp thị

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Kế toán (Có Co-op)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh (Có Co-op)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh doanh Tổng hợp (Có Co-op)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Tiếp thị (Có Co-op)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Văn bằng 2 - Kế toán (Có Co-op)

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Văn bằng 2 - Kế toán và Tài chính

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Văn bằng 2 - Quản lý Nguồn nhân lực Nâng cao

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Văn bằng 2 - Tài chính

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Văn bằng 2 - Quản lý Chuỗi cung ứng Quốc tế

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Cao học - Kế toán

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Nghiên cứu Kế toán

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Phân tích Tài chính

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Hoạch định Tài chính

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Kinh tế và Ngân hàng Toàn cầu

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Quản lý Nguồn nhân lực

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Quản lý Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Dự trữ nguồn Tài nguyên Thiên nhiên

Học phí: 24,940 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghiên cứu Tổng hợp

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Khoa học

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Âm nhạc

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Công nghệ Âm nhạc

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Biểu diễn và Mỹ thuật

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghệ thuật Khai phóng

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghệ thuật Sân khấu

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Đại cương về Kỹ thuật

Học phí: 20,300 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Cao học - Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Khoa học Thể thao

Học phí: 17,400 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng