Đại học Western Sydney (Western Sydney University), nhiều tỉnh bang, Úc

Đại học Western Sydney (Western Sydney University), nhiều tỉnh bang, Úc

Địa chỉ: Úc,
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân khoa Kinh tế và Thị trường

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân ngành Kinh doanh Toàn cầu

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân kinh doanh Kinh tế

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Kinh doanh - Marketing

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Truyền thông - Quảng cáo

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân nghệ thuật - Tổ chức và Công việc

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân kinh doanh - Quản lý nhân sự

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (Bằng danh dự)/ Cử nhân Kinh doanh

Học phí: 31,440 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân doanh nhân (Thiết kế và mô phỏng trò chơi)

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Hệ thống Thông tin/ Cử nhân Kinh doanh

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế/ Cử nhân kinh doanh

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học/ Cử nhân Kinh doanh

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng (Master of Applied Finance)

Học phí: 30,200 AUD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Tài chính (Master of Finance)

Học phí: 30,200 AUD
Thời gian đào tạo: 18 tháng

Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh (Master of Business Analytics)

Học phí: 30,200 AUD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Kế toán

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Luật và cử nhân Kế toán

Học phí: 28,480 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Tội phạm học (Bachelor of Criminology)

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Tội phạm học/Cử nhân Luật

Học phí: 28,480 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Hệ thống Thông tin/ Cử nhân Luật

Học phí: 28,480 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Chính trị (Bachelor of Policing)

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học/ Cử nhân Luật

Học phí: 28,480 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Thiết kế Kiến trúc

Học phí: 31,440 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Quản lý Xây dựng

Học phí: 31,440 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công nghệ xây dựng

Học phí: 31,440 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân ngành Địa lý và Nghiên cứu Đô thị

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học (Khoa học Môi trường)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học- Biến đổi khí hậu

Học phí: 27,640 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học- Tư vấn môi trường

Học phí: 27,640 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân ngành Di sản và Du lịch

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân kinh doanh - Quản trị Khách sạn

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Truyền thông/ Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Truyền thông/ Cử nhân Luật

Học phí: 28,480 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Truyền thông - Báo chí

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Truyền thông- Quan hệ công chúng

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Máy tính

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Máy tính (Nâng cao)

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Dữ liệu

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Nâng cao)

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Hệ thống Thông tin

Học phí: 29,360 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thiết kế và Công nghệ

Học phí: 31,440 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Viết sáng tạo

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nhân học

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân nghệ thuật (Dean’s Scholars) – Nhân học

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân nghệ thuật (Phiên dịch và dịch thuật)

Học phí: 26,760 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật- Phân tích Văn hóa và Xã hội

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân nghệ thuật - Địa lý và Nghiên cứu Đô thị

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân nghệ thuật - Nghiên cứu tâm lý học

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Xã hội học

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Nhân đạo và Phát triển

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân nghệ thuật (Lộ trình Giáo viên Tiểu học)

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Ả Rập

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Trung Quốc

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Anh

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Ngôn ngữ học

Học phí: 25,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Bachelor of Health Science)

Học phí: 25,480 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Y Khoa (Bachelor of Medical Science)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Điều dưỡng (Bachelor of Nursing)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Tâm lý học (Bằng danh dự)

Học phí: 28,480 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (Khoa học Pháp y)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học (Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Thạc sĩ Điều dưỡng (Master of Nursing)

Học phí: 28,920 AUD
Thời gian đào tạo: 18 tháng

Cử nhân thiết kế công nghiệp

Học phí: 31,440 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Tự Nhiên (Nâng cao)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Tự nhiên (Khoa học Động vật)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học (Động vật học)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học (Khoa học sinh học)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học (Khoa học toán học)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học (Hóa học)

Học phí: 29,040 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học- Dinh dưỡng và Sinh lý học

Học phí: 27,640 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Thạc sĩ Kỹ thuật (Master of Engineering)

Học phí: 31,680 AUD
Thời gian đào tạo: 24 tháng